Joomla Styles by User Reviews iPage
 • Edukacja
  Edukacja
 • Wsparcie przedsiębiorczości
  Wsparcie przedsiębiorczości
 • Wolontariat
  Wolontariat

 Statut Fundacji "Gramy w Zielone”


 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja ,,Gramy w Zielone”,  zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Marka Karwackiego zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 04.02.2015r. przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie Kancelarii w Zielonej Górze przy Placu Pocztowym nr 15.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Zielona Góra.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister do spraw sportu.

§ 4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 

Rozdział II

Cele, zasady formy i zakres działalności Fundacji

§ 6

 • Głównym celem Fundacji jest rozwój i upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji  oraz szeroko pojęta edukacja ekologiczna.
 • Celami Fundacji są:
  · Rozwój, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kobiet, mężczyzn, młodzieży i dzieci;
  · podejmowanie i popieranie wszelkich inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi sportu i kultury fizycznej,
  · wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie sportu i kultury fizycznej.
  · oświata i wychowanie ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego spędzania czasu i dbałości o kulturę fizyczną społeczeństwa, budowanie świadomości społecznej w zakresie zdrowego stylu życia,
  · inicjowanie i wspieranie edukacji ekologicznej w szczególności dzieci i młodzieży
  · promowanie rozwiązań proekologicznych w tym pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
  · organizacja konferencji, seminariów, spotkań, wykładów i szkoleń,
  · organizowanie konkursów ekologicznych
  · turystyka, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci. młodzieży i dorosłych
  · ochrona środowiska i działania proekologiczne
  · ochrona i promocja zdrowia;
  · kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
  · pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  · działalność charytatywna;
  · działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  · integracja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
  · działania na rzecz integracji międzypokoleniowej;
  · działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  · działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  · działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  · działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  · działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  · działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  · nauka, szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie;
  · upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  · promocja i organizacja wolontariatu;
  · upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
  · działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 • Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 • Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w zakresie celów statutowych za zgodą wszystkich członków Zarządu.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele na wiele różnych sposobów miedzy innymi poprzez:
  · organizowanie imprez sportowych, zajęć sportowych, spotkań towarzyskich i rekreacyjnych oraz lig amatorskich, wyjazdów o charakterze treningowym i wypoczynkowym,
  · zapewnianie w tym ze środków własnych wsparcia dla osób o dużym potencjale sportowym, w szczególności stypendiów, dofinansowań, nagród i innych,
  · działania zmierzające do zapewnienia infrastruktury sportowej przydatnej dla krzewienia kultury, w szczególności budowa i utrzymanie hal sportowych, sportowo-widowiskowych, sal gimnastycznych, obiektów do ćwiczeń siłowych i wytrzymałościowych, infrastruktury towarzyszącej i innych,
  · prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów statutowych,
  · prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących tematów związanych z celami Fundacji,
  · organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów naukowych oraz praktyk i stażów – krajowych i zagranicznych w zakresie związanym z celami Fundacji,
  · prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
  · redagowanie i kierowanie pracami portalu internetowego Fundacji,
  · udzielanie wsparcia naukowego, badawczego, rozwojowego i w zakresie know-how, ekspertyz, wsparcia finansowego, opiniowania i innych form wsparcia na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów na realizację projektów zgodnych z celami Fundacji
  · organizację imprez okolicznościowych, charytatywnych
  · aukcje, sponsoring, zbiórki publiczne, darowizny
  · współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi oraz  podmiotami gospodarczymi,
  · inne formy przewidziane przepisami prawa
 2. Wszystkie działania Fundacji mogą wchodzić zarówno w zakres działalności nieodpłatnej jak i w zakres działalności odpłatnej.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 250 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  • darowizn, spadków, zapisów;
  • dotacji, subwencji, grantów;
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  • dochodów z majątku Fundacji;
  • odsetek bankowych.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 10

 1. Jedyną władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 11

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa.
 2. Skład Zarządu powołuje Fundator. Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu. Skład Zarządu może być w miarę potrzeb uzupełniany, decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd w formie uchwały zwykłą większością głosów.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji;
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  • śmierci członka Zarządu.
 4. W szczególnej sytuacji (działanie przeciw dobremu Imieniu czy celom Fundacji, rażącej niegospodarności, itp.) poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Zarząd przed upływem kadencji w drodze uchwały.
 5. Prezes i członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie wynagrodzenie lub zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  · kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  · realizacja celów statutowych;
  · sporządzanie planów pracy i budżetu;
  · sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  · reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  · zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
  · wyrażanie zgody o połączeniu z inną  Fundacją;
  · podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przekazaniu majątku zlikwidowanej Fundacji.

§ 13

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

Rozdział V

Sposób reprezentacji

§ 14

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może dwóch członków Zarządu w tym Prezes.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Zmian w statucie Fundacji może dokonywać Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Zmiany statutu  mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 16

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 17

 1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego Ministra do spraw sportu.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP podmiotów o zbliżonych celach.

Nasi partnerzy